Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Poddziałania 1.6

Injection Moulding & Tooling

Poddziałania 1.6

Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego systemu wizyjnego do kontroli jakości wyprasek wytworzonych z termoplastycznych tworzyw polimerowych dla INTEMO S.A. w Piotrkowie Kujawskim

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowych wyrobów z wykorzystaniem tworzyw pochodzących z recyklingu oraz tworzyw napełnionych (lignino-celulozowych) na podstawie opatentowanej wiedzy technicznej (numer prawa wyłącznego PL 232236, nr zgłoszenia 417722 i numer prawa wyłącznego PL 228564 nr zgłoszenia 415815).

Projekt realizuje również następujące cele szczegółowe, stanowiące jednocześnie produkty i rezultaty projektu:

• Wyposażenie zakładu produkcyjnego w nowe urządzenia w postaci nowoczesnego systemu wizyjnego

• Zwiększa konkurencyjności firmy, w wyniku rozszerzenia oferty produktowej.

• Stwarza nowe stanowisko pracy dla 1 nowego pracownika.

• Wprowadza ekoinnowacjność postaci wyrobów produkowanych z tworzyw pochodzących z recyklingu na podstawie własnych prac B+R w postaci opatentowanej wiedzy technicznej.

• Umożliwia wykorzystanie do produkcji wyrobów własnych rozwiązań technicznych opracowanych i opatentowanych.

Projekt został zrealizowany do 30.11.2021 r

Całkowita wartość projektu 724 470,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych 589 000,00 zł

Wartość dotacji 265 050,00 zł