Ułatwienia dostępu

Skip to main content
I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (28 października 2020)

Injection Moulding & Tooling

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (28 PAŹDZIERNIKA 2020)


Zarząd spółki pod firmą Intemo Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim
(dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 33,
w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku portierni (przy wejściu na teren Spółki od
ul. Włocławskiej 33) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00, po
wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu – numer telefonu (54)265 41 42.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
przez Spółkę.
Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji osobiście lub przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy kilka osób jest współuprawnionych z akcji, złożenia dokumentów akcji powinni
dokonać przez wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciel powinien okazać oświadczenie
współuprawnionych z akcji ustanawiającego go ich przedstawicielem.
Osoba, która przybędzie do siedziby Spółki w celu złożenia dokumentów akcji powinna mieć przy
sobie ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis praw.
Więcej informacji w sprawie, można uzyskać pod wyżej wskazanym numerem telefonu, w dni
robocze,
w godzinach od 8ºº do 14ºº.