Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Działania 2.1

Injection Moulding & Tooling

Intelegenty Rozwoj 1

Rzeczpospolita Polska 1

Efrr 1

Działania 2.1

Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Umowa Nr POIR.02.01.00-00-0046/19-00 o dofinansowanie Projektu ”Rozwój centrum badawczo – rozwojowego w firmie Intemo w zakresie wielowarstwowej technologii termoformowania”

Projekt polega na rozbudowie centrum badawczo-rozwojowego Intemo S.A. w celu opracowania technologii wielowarstwowego termoformowania wyrobów technicznych. Głównym zamierzeniem spółki jest wprowadzenie na rynek wyrobów, które jak dotąd były produkowane przy użyciu wielu technik wytwarzania, w tym z zastosowaniem żywic poliestrowych albo epoksydowych. Realizacja planowanych działań umożliwi Wnioskodawcy opracowanie metod termoformowania wielowarstwowego wyrobów wielkogabarytowych o strukturze zamkniętej, mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, telekomunikacyjnym i lotniczym, których wprowadzenie do oferty asortymentowej będzie stanowiło odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynkowe. Realizacja projektu planowana jest do 31.03.2023 r., całkowite wartość przewidywanych wydatków (z podatkiem VAT) to 15 070 575,00 zł, natomiast wnioskowana kwota wsparcia finansowego z Unii Europejskiej wynosi 5 513 625 zł.

Projekt wpisuje się w założenia stawiane w Strategii Europa 2020. Do głównych celów Strategii należą m. in. wzrost nakładów na inwestycje w badania i rozwój oraz dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia. Realizacja niniejszego projektu oraz agendy badawczej przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii. Rozwój centrum B+R w Intemo S.A. umożliwi przeprowadzenie projektów badawczych, w efekcie których na rynek wdrożone zostaną nowe, doskonalsze produkty. Wnioskodawca zakłada zwiększenie kadry B+R firmy oraz ścisłą współpracę z jednostką naukową. Prezentowane efekty przeprowadzenia projektu odpowiadają priorytetom opisanym w Strategii Europa 2020: rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 15 070 575,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu 12 252 500,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu 5 513 625,00 PLN