Oferty pracy

Aktualnie poszukujemy:

Osoby zainteresowane prosimy, aby swoje cv przesyłały na adres kadry@intemo.pl

Pracownik produkcyjny

Rodzaj umowy: umowa na czas określony
System pracy: trzy zmiany
Wykształcenie: podstawowe

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy

OBSŁUGIWANIE LINII PRODUKCYJNYCH WTRYSKAREK W ZAKRESIE OBSŁUGI BIEŻĄCEJ WTRYSKARKI,PAKOWANIE DETALI DO OPAKOWAŃ I SKŁADOWANIE NA OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH,ETYKIETOWANIE OPAKOWAŃ I WYROBÓW NA PODSTAWIE INSTRUKCJI PRACY
Dowiedz się więcej

Pracownik działu handlowego

Rodzaj umowy: umowa na czas określony
System pracy: jednozmianowy
Wykształcenie: min. Średnie
Znajomość języków obcych: Angielski biegły w mowie i piśmie

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE,BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KLIENTEM W ZAKRESIE SPRZEDAŻY I WYSYŁEK.OBSŁUGA SYSTEMU SAP I PROGRAMÓW KLIENTA.NADZÓR NAD PROJEKTAMI
Dowiedz się więcej

Nie znalazłeś interesującej Cię oferty pracy?

Prześlij swoje cv na adres kadry@intemo.pl

Rozważymy Twoją kandydaturę, w przypadku pojawienia się kolejnych ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest INTEMO S.A. z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Włocławskiej 33 (dalej: „INTEMO”).
INTEMO przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@intemo.pl lub pisemnie pod adresem Administratora. INTEMO zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
INTEMO dane osobowe będzie przetwarzać na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dot. kandydatów na pracowników),
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w razie udostępnienia przez kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa na podstawie jego zgody w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
– art. 9 ust. 2 lit. a RODO: w razie dobrowolnego udostepnienia przez kandydata danych szczególnej kategorii (np. dot. niepełnosprawności) także na podstawie jego zgody,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO: w wyjątkowych sytuacjach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami prawnymi,
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach.
Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku kandydatów na współpracowników zawsze dobrowolne.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacjach – przez okres jednego roku.
Odbiorcy danych
Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.
Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.