Polityka jakościowa

Nasza polityka jakości jest elementem koncepcji wynikających z wizji, misji i wartości ukierunkowanych na jakość.

MISJA

Misją Intemo S.A. jest wzrost wartości firmy jako dostawcy formowania wtryskowego tworzyw sztucznych na zlecenie dla różnych gałęzi przemysłu, poprzez produkcję i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych odpowiadających wymaganiom klientów oraz konsekwentne dążenie do dotrzymywania terminowych dostaw.
Podtrzymujemy relacje biznesowe i w tym celu utrzymujemy produkcję i sprzedaż wyrobów wytłaczanych z blachy, spawanych i montowanych.

WIZJA

Wizją Intemo S.A. jest budować długotrwałą współpracę wzmacniając zaufanie w oczach naszych partnerów biznesowych – klientów, poprzez dalszy rozwój infrastruktury, procesów technologicznych, unowocześnianie parku maszynowego i oferowanie jakości wyrobów satysfakcjonującej klientów z korzyścią dla klientów, właścicieli i pracowników. Pragniemy wykorzystać posiadany potencjał oferując innowacyjne rozwiązania.

WARTOŚCI

Intemo S.A. dąży do działania i realizuje swoje cele, wyrażone poprzez jej misję, wizję i kluczowe wartości, którymi są zobowiązania zgodnie z zasadami zarządzania jakością:

Orientacja na klienta – Naszym celem jest zawsze spełnienie, a tam gdzie to możliwe przekroczenie oczekiwań naszych klientów poprzez zrozumienie ich wymagań, profesjonalną, kompleksową i terminową obsługę oraz minimalizację reklamacji.

Przywództwo – Najwyższe kierownictwo jest zobowiązane dawać przykład postaw służebnego przywódcy utrzymując najwyższe standardy etyki biznesowej, integralności i uczciwości, które oczekuje się od wszystkich kierowników i liderów na różnych szczeblach zarządzania.

Zaangażowanie ludzi – Najwyższe kierownictwo jest zobowiązane dać szansę wszystkim pracownikom przyczynienia się do sukcesu firmy przez aktywne włączanie ich w system zarządzania, informowanie ich, prowadzenie z nimi konsultacji i współpracy, wsparcie w zakresie edukacji i rozwoju, uświadamianie znaczenia jakości i identyfikowania się ich z celami jakościowymi firmy.

Podejście procesowe – Naszą działalność realizujemy na podstawie zidentyfikowanych procesów, określenia ich zależności i kolejności. Kierownictwo jest zobowiązane do uwzględnienia ryzyka i szans, ustalenia kryteriów oraz metod zapewnienia i oceny skuteczności, regularnego monitorowania, mierzenia i analizowania oraz wprowadzenia niezbędnych działań korygujących dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz doskonalenia.

Doskonalenie – Zależy nam na ciągłej poprawie produkowanych wyrobów i obsługi klientów starając się poszukiwać możliwości ich poprawy. Kierownictwo jest zobowiązane wykorzystać ustalenia z audytów, analiz danych, decyzji podjętych na przeglądach zarządzania do planowania i podejmować działania korygujące.

Decyzja oparta na dowodach – Podejmujemy świadome decyzje dotyczące sposobów doskonalenia procesów na podstawie wcześniejszych badań, analiz i pomiarów. Kierownictwo jest zobowiązane wykorzystywać zgromadzone wyniki w podejmowaniu decyzji.

Zarządzanie relacjami – Rodzaj i zakres współpracy z partnerami biznesowymi podejmujemy według znaczenia relacji z nimi oraz ich pozycji. Współpracujemy tylko z takimi partnerami – w przypadku kluczowych partnerów od strony klienta, które działają według tych samych zasad w odniesieniu do jakości, ochrony środowiska i bhp, jak nasza firma.