Dotacje

Projekt „Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez wprowadzenie nowych produktów” jest realizowany poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii RHCM dzięki której wytwarzane będą nowe produkty z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu i jednocześnie polegającej na rozszerzeniu asortymentu sprzedaży o produktu wykraczające poza przemysł, w którym firma obecnie działa.

Podjęliśmy działania dla zapewnienia równego dostępu do nowo utworzonych w ramach inwestycji miejsc pracy bez względu na płeć, wiek, przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych, religię lub przekonania.

Projekt odznacza się pozytywnym wpływem na środowisko:

  1. Produkcja przy użyciu technologii RHCM wyklucza potrzebę malowania i lakierowania wyprasek,
  2. Zmniejsza się zużycie wody,
  3. Ogranicza zużycie energii elektrycznej,
  4. W produkcji detali z użyciem technologii RHCM nie są stosowane żadne środki antyadhezyjne,
  5. Uzyskano szczelność układów zasypowych